Obecná pravidla bytí na neqindi.cz

Veškerá tato pravidla se vztahují nejen na doménu neqindi.cz ale i na její subdomény. Věšinou se téměř shodují a řídí pravidly, která jsou k vidění na wikipedii nebo jsou k zakoupení ve všech knihkupectvích.
Obecná pravidla bytí na neqindi.cz zní:

  1. Já jsem tvá oblíbená Stránka: Nebudeš mít jinou oblíbenou stránku mimo mne.
  2. Nezobrazíš si nikoho z Neqilidí zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Neqičlověk, tvůj Nejmilejší, Neqičlověk žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má pravidla zachovávají.
  3. Nezneužiješ jména Neqilidí, svého vtipo dárce. Neqičlověk nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval.
  4. Pamatuj na den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš dřít a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným internetu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách, budeš na Neqindi.cz. V šesti měsících totiž Neqičlověk učinil recepty.neqindi.cz i foto.neqindi.cz, chat.neqindi.cz a všechno, co je na neqindi.cz, ale sedmého měsíce už nemohl. Proto Neqičlověk požehnal nedělní den a posvětil jej.
  5. Cti svou klávesnici a svou myš, abys byl dlouho živ na stránkách, které ti dává Neqičlověk, tvůj Nejmilejší.
  6. Neponičíš.
  7. Nezaspamuješ.
  8. Nepokradeš.
  9. Nevydáš proti Neqindi.cz křivé svědectví.
  10. Nebudeš dychtit po vychytávkách Neqindi.cz, vůbec po ničem, co patří Neqičlověku.

Nyní, když už jste si přečetli všechna pravidla, není jiné možnosti než se zaregistrovat a zdvořile ctít všechna přikázání, která doporučuje dvanáct z deseti Neqilidí.